Artikel 1: Definities 

 1. We Are Wovens, gevestigd te Soest, KvK-nummer 66449227, wordt in deze algemene
  voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en
  leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
  overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in
  sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de
  reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper
  gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft
  voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking
  tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend
  aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
  vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij
  nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.
  Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
  ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
  uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de
  verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint
  te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
  gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden
  dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
  kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
  gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan
  verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies. 
 5. Gewassen producten kunnen niet retour.
 6. Klarna kosten, achteraf-betaal kosten die worden berekend over de order worden niet terug betaald bij een deels retournering
 7. Verzendkosten naar de klant toe worden bij een retournering terugbetaald. Echter, als het een deel retour komt vervallen deze kosten niet. Als er deel retournering binnen komt, en het factuur bedrag binnen Nederland onder de €40,- is zullen we verzendkosten berekenen. Als er deel retournering binnen komt, en het factuur bedrag binnen Belgie onder de €75,- is zullen we verzendkosten berekenen
 8. Retournering die worden verzonden naar het kantoor zijn voor risico van de verzender. Kwijt geraakte pakketten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Bewaar altijd de tracking van je pakketje.
 9. Voor retourneringen die direct naar een afhaalpunt verzonden worden ipv het retouradres brengen wij kosten van 7,95 Euro handelingsfee in rekening.
 10. Indien het pakket geweigerd wordt door de consument of niet opgehaald wordt bij een pakketpunt en deze retour komt naar ons worden hier de retour kosten van 7,95 Euro en handelingsfee van 3,95 Euro voor in rekening gebracht.
 11. Bij foutieve adressen worden er 2 keer verzendkosten in rekening gebracht.
 12. Kosten die gemaakt worden om betalingen te doen, zoals klarna, paypal en overige zullen niet worden terug betaald bij retourneringen.
 13. Na een ruiling kan een product niet meer retour gestuurd worden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
  aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
  tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
  consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg
  heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
  rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
  hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper
  naar koper.   

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen
  zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of
  kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn
  overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het
  normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
  moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk
  bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf
  te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te
  sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
  afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten
  dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
  aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
  Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel
  daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte
  of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te
  zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of
  doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter
  beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
  noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van
  koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening
  te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
  vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale
  termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper zal bestellingen altijd in een keer te leveren, ook als er deels van de bestellingen een na-bestelling is. Dit ivm duurzaamheid. Mocht de koper dit anders willen, dan dient er schriftelijk contact opgenomen te worden met de verkoper.
 8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk
  zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij
  levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 
 9. Verzending is gratis vanaf 40 euro binnen Nederland. Buiten Nederland worden er kosten doorberekend.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
  voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten
  tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan
  de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden
  verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest,
  sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,
  werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
  transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven
  waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de
  contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
   
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan
  zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
  zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
  situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst
  schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de
  overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een
  aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een
  beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk
  Wetboek.  

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
  verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich
  beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
  heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel
  alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat
  geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
  noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te
  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
  diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
  conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet
  geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen
  van koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
  uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
  geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet
  of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct, dus binnen 14 dagen na binnenkomst van het pakket, te melden aan verkoper.
  De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
  verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
  functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken.
  Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het
  verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling
  tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor
  rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een
  garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de
  inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden
  wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte
  hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
  geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt
  verstrekt. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar We Are Wovens is gevestigd/praktijk
  houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
  partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
  voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
  onverminderd van kracht.

ARTIKEL 18: Betaalmogelijkheden.

 1. We Are Wovens verstuurd bestelde producten na betaling binnen 2 weken of zoals aangegeven.
 2. 2. Backorders die geplaatst worden op de website of via beurzen waarbij levertijden aangegeven worden zijn altijd schattingen. We Are Wovens doet er alles aan om deze zo snel mogelijk te versturen.
  1. Er kan betaald worden met; Ideal, Paypal, Klarna, BankContact, American Express, Master card, Visa, Ing Home’Pay, KBC.