We Are Wovens respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  
 
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.wearewovens.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
  beheerder”): We Are Wovens, gevestigd te van Weedestraat 12A, 3761CE Soest, kvk-nummer:
  66449227.
   
  Artikel 2 – Toegang tot de website
   
  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
  gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,
  politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
  bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
   

Artikel 3 – De content van de website  
 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn
beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik
of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met
inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt
tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het
afzien van rechtsvervolging.
 
Artikel 4 – Het beheer van de website
 
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
 alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
 
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
 
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur
en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of
uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult
zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.
 
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
 
Uw gegevens worden verzameld door We Are Wovens. Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele
of sociale identiteit.
 
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door
de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken
van uw bestellingen.  
 
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
 
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U
kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wearewovens.nl.
 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u
contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord
op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de
verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacyverklaring vallen.
 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten
van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven
op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
 
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@wearewovens.nl.
 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere
daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
 
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
 
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.
 
Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
  harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze
  website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op
  u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
  inloginformatie. 
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website
  op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze
  wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften
  van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf
  welke pc het bezoek plaatsvindt. 
 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Geen overige cookies
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
  derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
  besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-
post/cookies#faq
Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
 
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.
 
Artikel 13 – Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 14 – Contact
 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Marketing, info@wearewovens.nl.